โลโก้วิทยาลัย

พิมพ์ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา